jcst.net
当前位置:首页 >> 用MATLAB编程计算介于10^5和10^6之间n!的数值及其n... >>

用MATLAB编程计算介于10^5和10^6之间n!的数值及其n...

for n=1:100 f=factor2(n); if f>=10^5 & f

你这里错在调用自定义函数的时候不需要关键字function,将其去掉则不会有这个错误提示 不过看你的代码依旧存在问题: f=int(fun,a,b); 这一行要求fun为符号类型的变量,而你给的 fun=@(x)(x./sqrt(x.*x+9)); 却是函数句柄,那么这一句就会报错。...

syms n x=(-1)^(n-1)/(2*n-1); n=1; xx=eval(x);%%%可换为xx=subs(x) y=0; while abs(xx)>10^(-6) y=y+xx; n=n+1; xx=eval(x); end disp(['π的近似值为' num2str(y*4)]) 上面的方法由于涉及符号运算,所以特别特别慢,我试了一下15分钟都没算出...

a=0; b=1; n=1; k=1; e=0.5*10^(-6); T=zeros(10,10); h=(b-a)/2; t=h*(1+sin(1)); T(1,1)=t; for j=1:9 F=0; for i=1:n F=F+sin(a+(2*i-1)*h)/(a+(2*i-1)*h); end for i=1:k if T(1,i+1)==0 T(1,i+1)=T(1,i)/2+h*F; end end for m=1:k if T(m+1...

function ans = FOR(n) sum = 0; for i = 1:n sum = sum+i^i; i = i+1; end ans = sum; function ans = WHILE(n) sum = 0; i = 1; while i

n=0; r=1; p=0; k=1; while r>1.0e-5 q=p; n=n+1; k=k+1; p=p+(1/k)*(1/2)^n; r=abs(p-q); end fprintf('n=%.0f,p=%.10f\n',n,p);

我搞得定,不过得有偿!

sol=[]; syms c for i=1:21 b=(i-1)*0.5; eq1=3*b-c; sol(i)=solve(eq1,'c'); end sol sol = Columns 1 through 3 0 1.5000 3.0000 Columns 4 through 6 4.5000 6.0000 7.5000 Columns 7 through 9 9.0000 10.5000 12.0000 Columns 10 through 1...

logspace(X1, X2)生成10^X1到10^X2间50个均布点,若X2是pi,则生成10^X1到pi间50个均布点。 logspace(X1, X2, N)生成N点。所以,y=logspace(1,pi,5)生成10^1到pi间均布的5个点。

挺简单的 A = vander([2 4 5 7 10]); %创建范德蒙矩阵b = det(A); %求行列式的值结果 A = 16 8 4 2 1 256 64 16 4 1 625 125 25 5 1 2401 343 49 7 1 10000 1000 100 10 1b = 1.2960e+05

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com