jcst.net
当前位置:首页 >> 用高斯消元法求解方程组的解:2A%B%C+D=2 ,A+B,+... >>

用高斯消元法求解方程组的解:2A%B%C+D=2 ,A+B,+...

解: 增广矩阵 = 2 -1 -1 1 2 1 1 -2 1 4 4 -6 2 -2 4 3 6 -9 7 9 r4-r1-r2,r3-2r1,r1-2r2 0 -3 3 -1 -6 1 1 -2 1 4 0 -4 4 -4 0 0 6 -6 5 3 r4+2r1,r3*(-1/4),r1+3r3,r2-r3 0 0 0 2 -6 1 0 -1 0 4 0 1 -1 1 0 0 0 0 3 -9 r1*(1/2),r3-r1,r4-3r1 ...

#include int main() { int a[3][4]={{1,2,3,1},{2,7,5,6},{1,4,9,-3}}; int i,j; //第一行求解,现在第一行第一个参数就为1,所以不用作处理,直接消其它行第一列参数 for (i=1;i=0;j--) { a[i][j]=a[i][j]-a[i][0]*a[0][j]; } } //第二行求解...

function X=gauss(A,b) B=[A b]; n=length(b); RA=rank(A); RB=rank(B);zhica=RB-RA; if zhica>0, disp('请注意:因为RA~=RB,所以此方程组无解.') return end if RA==RB if RA==n X=zeros(n,1); C=zeros(1,n+1); for p= 1:n-1 for k=p+1:n m= B...

增广矩阵 (A,b)= 3 2 1 1 -3 a 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 6 3 5 4 3 3 -1 b r1-3r2,r4-5r2 0 -1 -2 -2 -6 a-3 1 1 1 1 1 1 0 1 2 2 6 3 0 -1 -2 -2 -6 b-5 r1+r3,r4+r3,r2-r3 0 0 0 0 0 a 1 0 -1 -1 -5 -2 0 1 2 2 6 3 0 0 0 0 0 b-2 所以,当a=0且b=2...

高斯消原法是大学线性代数里解多元方程的方法。去找本线性代数的书看看吧。我学的是JAVA,至于你的题目可以考虑用二元数组来解决。

写出矩阵形式(这里只能用数表表示) 1 -1 1 0 4 -3 -1 6 3 1 2 4 (第二行-第一行×4,第三行-第一行×3) ~ 1 -1 1 0 0 1 -5 6 0 4 -1 4 (第三行-第二行×4) ~ 1 -1 1 0 0 1 -5 6 0 0 19 -20 然后开始求解回代 19x3=-20 解得,x3=-20/19 x2+100...

做了几道题,确实如此。非常感谢

A=[1 2 3 2 1;1 2 2 1 2;3 2 1 6 2;1 2 2 2 4;5 1 3 2 1]; >> b=[6 4 5]; >> x=nagauss(A,b)

经典问题埃帮你找了这些,希望能帮上忙 设b[i,j]表示灯塔转状态。我们不难发现b[i,j]=(b[i+1,j]+b[i+1,j+1]) mod 2 继续展开,b[i,j]=(b[i+2,j]+2b[i+2,j+1]+b[i+2,j+2]) mod 2 =(b[i+3,j]+3b[i+3,j+1]+3b[i+3,j+2]+b[i+3,j+3]) mod 2 =(a[1]b[n...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com