jcst.net
当前位置:首页 >> 用高斯消元法求解方程组的解:2A%B%C+D=2 ,A+B,+... >>

用高斯消元法求解方程组的解:2A%B%C+D=2 ,A+B,+...

解: 增广矩阵 = 2 -1 -1 1 2 1 1 -2 1 4 4 -6 2 -2 4 3 6 -9 7 9 r4-r1-r2,r3-2r1,r1-2r2 0 -3 3 -1 -6 1 1 -2 1 4 0 -4 4 -4 0 0 6 -6 5 3 r4+2r1,r3*(-1/4),r1+3r3,r2-r3 0 0 0 2 -6 1 0 -1 0 4 0 1 -1 1 0 0 0 0 3 -9 r1*(1/2),r3-r1,r4-3r1 ...

#include int main() { int a[3][4]={{1,2,3,1},{2,7,5,6},{1,4,9,-3}}; int i,j; //第一行求解,现在第一行第一个参数就为1,所以不用作处理,直接消其它行第一列参数 for (i=1;i=0;j--) { a[i][j]=a[i][j]-a[i][0]*a[0][j]; } } //第二行求解...

function X=gauss(A,b) B=[A b]; n=length(b); RA=rank(A); RB=rank(B);zhica=RB-RA; if zhica>0, disp('请注意:因为RA~=RB,所以此方程组无解.') return end if RA==RB if RA==n X=zeros(n,1); C=zeros(1,n+1); for p= 1:n-1 for k=p+1:n m= B...

做了几道题,确实如此。非常感谢

给: #include #include using namespace std; void colpivot(int **a,float *x,int n) { int k,Pr,i,j; float t,total; for(k=0;kk) for(j=k;j

这个程序我做过的。LZ检验下: // 高斯消元求矩阵逆。 #include #include#define N 100//定义矩阵的最大行int n;//表示矩阵的行,列。 double matix[N][N];//矩阵的最大行,最大列不 double unit[N][N];bool findmax(int s)//从s到n行选择最大的...

A=[1 2 3 2 1;1 2 2 1 2;3 2 1 6 2;1 2 2 2 4;5 1 3 2 1]; >> b=[6 4 5]; >> x=nagauss(A,b)

大二的时候自己写得,包你满意! 四种方法: Cramer算法解方程组 Gauss列主元解方程组 Gauss全主元解方程组 用Doolittle算法解方程组 //解线性方程组 #include #include #include //----------------------------------------------全局变量定义...

来,看看这个,大二时候写的 //解线性方程组 //By JJ,2008 #include #include #include //----------------------------------------------全局变量定义区 const int Number=15; //方程最大个数 double a[Number][Number],b[Number],copy_a[Numb...

void gaussj(double a[], int n, double b[]) { int i,j,k,l,ll,irow,icol; double big,pivinv,dum; int ipiv[50], indxr[50], indxc[50]; for (j=0;j

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jcst.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com